Друк

НАУКОВО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР (НВЦ)

Науково-впроваджувальний центр є структурним підрозділом
філії «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця», створений на підставі наказу філії «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця» від 29.08.2016 № 288, з метою проведення вимірювань та випробувань об’єктів рухомого складу та елементів інфраструктури залізничного транспорту на відповідність вимогам нормативних документів.

До складу НВЦ входять управління та їх науково-дослідні відділи:

 

УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

 

Напрямки діяльності:

-       погодження нормативно-технічних документів, за якими випускається продукція для потреб залізничного транспорту, а також супроводжувальних документів з доказами відповідності продукції (технічні завдання, програми та методики випробувань та експертиз, протоколи випробувань та експертиз, технічні умови, тощо);

-     здійснення видів робіт та випробувань відповідно до галузі атестації (або акредитації) з метою перевірки якості матеріалів конструкцій, деталей рухомого складу, елементів інфраструктури та іншої продукції на відповідність нормативній документації;

-     проведення досліджень в галузі надійності, ремонтопридатності, готовності та безпеки рухомого складу та елементів інфраструктури залізниць;

-     збір та статистичний аналіз інформації щодо якості продукції залізничного призначення.

 

Науково-дослідний відділ матеріалознавства

 

Напрямки діяльності:

-         науково-технічна оцінка ймовірних причин руйнування складових частин рухомого складу та елементів інфраструктури залізничного транспорту, спричинених технічними факторами;

-         проведення комплексних матеріалознавчих досліджень (хімічний аналіз, металографічні дослідження, механічні випробування та ін.) з метою перевірки якості металевих матеріалів рухомого складу та його складових, елементів інфраструктури та іншої продукції залізничного транспорту на відповідність нормативній документації;

-         проведення міжлабораторних порівнянь.

 

Відділ аналізу надійності техніки

 

Напрямки діяльності:

-       дослідження та аналіз показників надійності об’єктів рухомого складу та елементів інфраструктури залізничного транспорту, які встановлені нормативно-технічною документацією на об’єкти або отримані розрахунково-експериментальними методами;

-       дослідження та обґрунтування критеріїв відмов, критичних і граничних станів об’єктів рухомого складу та елементів інфраструктури залізничного транспорту для попередження виникнення або послаблення тяжкості можливих наслідків відмов, виникаючих під час експлуатації (застосуванні) об’єктів.

 

УПРАВЛІННЯ ІНЖИНІРИНГУ

 

Напрямки діяльності:

- погодження нормативно - технічних документів та супроводжувальних документів з доказами відповідності продукції (технічні завдання, програми та методики випробувань та експертиз, протоколи випробувань та експертиз, акти МВК, технічні умови, тощо);

- науково-технічна експертиза транспортних подій, спричинених технічними факторами;

- вибір раціональних конструктивних схем і параметрів ходових частин рухомого складу;

- дослідження геометричної і силової взаємодії коліс і рейок;

- проведення досліджень в галузі надійності, ремонтопридатності, готовності та безпеки рухомого складу та елементів інфраструктури залізниць.

- оцінка динамічної навантаженості рейкових екіпажів для розрахунку напружено - деформованого стану несучих конструкцій;

- розробка проектів модернізації рухомого складу та елементів інфраструктури залізниць, методів їх виконання, поставлення на виробництво, контроль та безпосереднє виконання.

 

Науково-дослідний відділ випробувань

 

Напрямки діяльності:

- проведення ходових динамічних випробувань, поколісного зважування, статичних випробувань на міцність, ресурсних випробувань, оцінки опору втомі та довговічності, ходових міцнісних випробувань, випробувань на плавність руху;

- оцінка рівня комфорту з вимірюванням показників температури, вологості, шуму, вібрації з розрахунком комфортності у відповідності з національними і міжнародними стандартами;

- проведення трьохвимірних вимірювань великогабаритних конструкцій;

- розробка систем вимірювання та діагностики рухомого складу і інфраструктури;

- оцінка динамічних характеристик рейкових екіпажів, включаючи визначення критичних швидкостей, частот і форм коливань;

- визначення показників безпеки руху та комфортності;

- міцнісні випробування з визначенням статичних і динамічних напружень в несучих конструкціях нового і модернізованого рухомого складу.

Науково-дослідний відділ динаміки та міцності

 

Напрямки діяльності:

- комплексні інженерні розрахунки;

- статичний розрахунок на міцність щодо оцінки напружено-деформованого стану в результаті прикладення механічних сил на конструкцію рухомого складу або його складові частини з метою статичного аналізу міцності з визначенням переміщень, напруг, деформацій і зусиль, які виникають у конструкції або її складових частинах.

- модальний аналіз щодо оцінки власних форм і частот конструкцій рухомого складу, як важливої складової частини динамічного аналізу, з метою визначення фундаментальних форм і частот коливань конструкції для  оцінки її динамічної поведінки з метою оцінки обраної розрахункової схеми, можливості встановлення числа форм коливань і кроків інтегрування за часом;

- динамічний розрахунок на міцність щодо оцінки напружено-деформованого стану від дії на конструкцію рухомого складу або його складові частини навантажень, що залежать від часу. На відміну від статичного аналізу міцності в цьому типі аналізу береться до уваги розсіювання енергії й інерційні ефекти змінних у часі навантажень. Ціллю динамічного аналізу є виявлення відгуку системи на збуджуючи сили, що не є детермінованими функціями часу;

- розрахунки на втомну довговічність щодо оцінки ступеня пошкодження матеріалу в елементах конструкції на основі використовуваних моделей накопичення пошкоджень, за умови, що дефекти і їх ріст у явному виді не розглядаються дозволяє оцінити життєвий цикл об’єкта на основі набору квазістатичних процесів (поля подій) і визначення граничного стану залежно від вагових коефіцієнтів кожної з подій. Метою розрахунків на втомну довговічність є оцінка ресурсу або строку служби конструкції, викликаного багатоциклічною втомою.

- імітаційне моделювання динаміки залізничного  рухомого складу з розробкою комп’ютерних моделей динаміки руху локомотивів і вагонів з метою оцінки ризиків сходу рухомого складу з рейок, моделювання взаємодії екіпажів і рейкової колії, вибору раціональних схем і параметрів ходових частин, оптимізації планів експериментальних робіт, інформаційно-аналітичного супроводу натурних випробувань.

УПРАВЛІННЯ НАДІЙНОСТІ

Відділ контролю технічного стану вагонів

Напрямки діяльності:

-       проведення технічного діагностування несучих конструкцій вагонів з метою продовження їх подальшої безпечної експлуатації поза межами назначеного виробником строку служби. Розробка та надання технічних рішень про продовження строку служби вагонів;

-       технічне  діагностування несучих конструкцій вагонів методами неруйнівного контролю (капілярним, ультразвуковим, вихрострумовим, магнітопорошковим, візуальним, зняття реплік для металографічних досліджень, ендоскопія, товщинометрія, вимірювання геометрії);

-       виявлення дефектів несучих конструкцій вагонів, запобігання руйнувань несучих конструкцій на основі сучасних методів контролю;

-       визначення типових дефектів несучих конструкцій, аналіз відмов та визначення критичних місць;

- розробка керівних документів щодо технічного діагностування вантажних вагонів та продовження їх назначеного виробником строку служби.

 

Відділ контролю технічного стану тягового рухомого складу

та моторвагонного рухомого складу

 

  Напрямки діяльності:

-       проведення контролю технічного стану несучих конструкцій тягового та моторвагонного рухомого складу (далі - ТРС/МРВС) з метою продовження безпечної експлуатації поза межами назначеного виробником строку служби. Розробка та надання технічних рішень про продовження строку служби ТРС/МРВС;

-       контролю технічного стану несучих конструкцій ТРС/МРВС методами неруйнівного контролю (капілярним, ультразвуковим, вихрострумовим, магнітопорошковим, візуальним, зняття реплік для металографічних досліджень, ендоскопія, товщинометрія, вимірювання геометрії);

-       виявлення дефектів несучих конструкцій ТРС/МРВС, запобігання руйнувань несучих конструкцій на основі сучасних методів контролю;

-       визначення типових дефектів несучих конструкцій ТРС/МРВС, аналіз відмов та визначення критичних місць;

-       розробка керівних документів щодо технічного діагностування ТРС/МРВС та продовження їх назначеного виробником строку служби.

Відділ зварювання та ремонту

 

 Напрямки діяльності:

-       розробка ремонтної документації на відновлення несучих конструкцій, вузлів та деталей рухомого складу;

-       розробка проектів модернізації несучих конструкцій рухомого складу;

-       виконання ремонту та модернізації рухомого складу;

-       розробка нормативної документації з ремонту рухомого складу із застосуванням зварювальних технологій;

-       впровадження на залізничному транспорті новітніх технологій зварювання та наплавлення;

-       атестація зварників на залізничному транспорті згідно вимог
СОУ 35.2-00017584-030-1 (2):2009.

 

Юридична адреса:

м. Київ, вул. І. Федорова, 39
тел.:    (044) 465-38-10, (044) 309 68 92, (044) 465 35 18
факс:   (044) 528-93-01

e-mail:   ndkti@lotus.uz.gov.ua 

             info1520mm@gmail.com

            Lotus Notes: Секретар НДКТІ_Ск/НДКТІ/УЗ/UKRZA

Контакти: Петренко Вячеслав  Олександрович
                 тел.  +38 044 465 35 18
                 моб. +38 063-452-62-02  

             Lotus Notes: Петренко В.О. НДКТІ_НВЦ/НДКТІ/УЗ/UKRZAL

 

веб-сторінка: філія «НДКТІ»  ПАТ «Укрзалізниця»